مقاله شماره ۲ این کتاب: نقد و بررسی مجموعه داستان “از حیرت تا گرسنگی” – سمیه برازجانی

نقد و بررسی مجموعه داستان “از حیرت تا گرسنگی”

سمیه برازجانی

منبع مقاله: فصلنامه تخصصی فرهنگ فارس – دوره جدید – شماره ۴ –  بهار ۱۳۹۴

“آنچه با زحمت نوشته می شود، باید با زحمت خوانده شود.”  بن جانسون

مقدمه:

در نگاه اول، این اثر مجموعه ای از چندین داستان مختلف و پراکنده به نظر می رسد که فاقد هرگونه وجه اشتراکی است. داستانهای متفاوتی که هر یک در نوع خود با داستان بعدی بی ارتباط بوده و خواننده نمی تواند نقطه ی مشترکی را میانشان یافت کند. این یک ویژگی پست مدرنیستی است.

آنچه این دسته آثار را از دیگر نوشته های داستانی متمایز می سازد، شیوه ی متفاوتی است که در روایت آن برگزیده شده. همین تغییر رویه در روایت است که خواننده را غافلگیر می سازد. ز یرا هر آنچه تا به امروز از خوانش یک داستان – اعم از کلاسیک و مدرن- انتظار می رفته، این بار متزلزل می شود. مسئله جایی شکل می گیرد که اثر همخوان با خواننده اش نباشد. ادبیات پست مدرن، بیش از هر چیز خواهان تغییر نگرش و زاویه ی دید مخاطب نسبت به خود ادبیات است…

برای دریافت PDF کامل مقاله اینجا را کلیک کنید

پست‎های مرتبط:

Theme Settings