نقد و بررسی های مجموعه داستان “از حیرت تا گرسنگی”

نقد و بررسی مجموعه داستان “از حیرت تا گرسنگی”

سمیه برازجانی

منبع مقاله: فصلنامه تخصصی فرهنگ فارس – دوره جدید – شماره ۴ –  بهار ۱۳۹۴

“آنچه با زحمت نوشته می شود، باید با زحمت خوانده شود.”  بن جانسون

مقدمه:

در نگاه اول، این اثر مجموعه ای از چندین داستان مختلف و پراکنده به نظر می رسد که فاقد هرگونه وجه اشتراکی است. داستانهای متفاوتی که هر یک در نوع خود با داستان بعدی بی ارتباط بوده و خواننده نمی تواند نقطه ی مشترکی را میانشان یافت کند. این یک ویژگی پست مدرنیستی است.

آنچه این دسته آثار را از دیگر نوشته های داستانی متمایز می سازد، شیوه ی متفاوتی است که در روایت آن برگزیده شده. همین تغییر رویه در روایت است که خواننده را غافلگیر می سازد. ز یرا هر آنچه تا به امروز از خوانش یک داستان – اعم از کلاسیک و مدرن- انتظار می رفته، این بار متزلزل می شود. مسئله جایی شکل می گیرد که اثر همخوان با خواننده اش نباشد. ادبیات پست مدرن، بیش از هر چیز خواهان تغییر نگرش و زاویه ی دید مخاطب نسبت به خود ادبیات است…

برای دریافت PDF کامل مقاله اینجا را کلیک کنید

 “از حیرت تا گرسنگی” با  هنرنمایی: لوییس، رضا، مجید و دیگر هنرمندان

زهرا قادرپور

منبع مقاله: سالنامه “داستان خلاقانۀ سال(حیرت)” – سال اول – شماره اول – ۱۳۹۴

 

کتاب ” از حیرت تا گرسنگی” اثر مشترک مجید خادم و رضا بهاری زاده، داستانی در دامنه ” حیرت” تا “گرسنگی” است که در ۱۲۷ صفحه در سال ۹۲ توسط انتشارات بوتیمار به چاپ رسید. این مجموعه داستانی در عین داشتن موضوعات و مضامین متفاوت از طریق ارجاعات بین متنی داستان واحدی را شکل می دهند که مرزهای مشخص داستان های کلاسیک  و مدرن را بر هم می زند. می توان گفت که بنا بر دیدگاه پست مدرنیسم، هر اثر تازه با خود قوانین تازه ای را خلق می کند که در جریان تاریخی دچار تحول می شوند. موضوع هر اثر، خود آن اثر است.

“احساس اندکی حیرت در قسمت شقیقه ها” مخاطب را برای خواندن گفتگویی متفاوت آماده می کند…

برای دریافت PDF کامل مقاله اینجا را کلیک کنید

Theme Settings